Pogány ünnepek napjainkban – Karácsony, Mikulás

A mai világunkban, ha valami nagyon nagy népszerűségnek örvend, legyen az bármilyen szokás, felfogás, nézet, divatirányzat vagy bármi más, akkor igen valószínű az, hogy szöges ellentétben van a Bibliai nézetekkel. Most pedig a karácsonyról kéne elgondolkodni, hogy vajon népszerű szokásnak számít-e, vagy sem? A válasz pedig nyilván az, hogy nagyon sok ember imádja, tehát nem ártana kicsit utánaolvasni a hátterének, történelmének, mielőtt még tovább folytatnánk ennek megtartási rituáléját!

A Bibliában elég sok intés van arra nézve, hogy ez egy igen utálatos cselekedet a Teremtőre nézve, és akik magukat vallásos embereknek vallják, illetve azt mondják magukról, hogy a Bibliát és a Megváltót követik, azoknak igazán illene ezekre felfigyelni és észrevenni, hogy valami nagyon nem stimmel az említett közkedvelt szokás körül. Jeremiás, Ámos is és még sokan mások is, felhívták a figyelmet arra, hogy a világ ünnepei, amik tudatosan vagy tudat alatt a Sátánt imádják, ők megvetik és gyűlölik azokat.

Jeremiás 10:1-5
1. Halljátok meg a szót, amit az Úr szól néktek, Izráel háza!
2. Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!
3. Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal.
4. Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.
5. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlök, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek!

Ámos 5:21-24
21. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
22. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
23. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.

Ézsaiás 1:13-19
13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.
14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
15. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
16. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;
17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.
18. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
19. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;

Hóseás 2:10-12, 15-16
10. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.
11. És elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekről ezt mondta: Ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket.
12. És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, amelyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr.
15. És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom.
16. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említtessék többé.

Aki pedig valamilyen oknál fogva azt gondolja illetve hiszi, hogy a Megváltó eltörölte az “Ószövetségi” szabályokat, elvárásokat, parancsolatokat és megtartandó ünnepnapokat, annak tessék egy “Újszövetségi” idézet,  Máté evangéliumánál olvasható és gyakran csak Hegyi Beszédként emlegetett tanításban a Megváltó alábbi szavai vannak feljegyezve:

Máté 5:17-19
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.”

Akinek ez a fenti idézet nem lenne elég ahhoz, hogy lássa azt, hogy minden törvény örök értelmű, az adott témáról nézzen egy 45 – 45 perces összeállítást:

A karácsonyfáról részletesebben

A karácsonyfa feldíszítésének szokása Attis isten imádatának szokásaiból ered. Ki volt Attis?

Attis egy pogány isten volt, akit fára feszítettek. A fenyőfa kivágása, ezüsttel és arannyal való feldíszítése Attis halálát és újjászületését jelképezi, tetején egy hatágú csillaggal, ami az ő áldozatára mutat. A fák díszítésének szokása kapcsolatban áll azzal az ősi hiedelemmel is, miszerint a fákban szellemek élnek. A görögök által imádott Adonisz Attishoz hasonlatos pogány isten volt. Attis, a termékenység istene kiherélte önmagát egy fenyőfa alatt, ami után elvérzett.

Attis jelképe a fenyőfa volt, amelyet imádtak, és amit neki szenteltek. Azért tartották a fenyőfákat szentnek, mert azok télen is zöldek maradtak, amikor más fák már elveszítették leveleiket.

Attisnak a fenyőfákra akasztott emblémái az idők során meg lettek változtatva a napra, majd az angyalokra, amelyeket a fenyőfa tetejére erősítettek. Az olyan karácsonyfa-díszek, mint a nap, a hold és a csillagok könnyen azonosíthatók a karácsonyfagömbbökkel, az arany és ezüst selyemszálakkal. A korai Közép-Keleten Attist Baálként ismerték, aki Astarte (másként Istar vagy Easter) hitvese volt. A Biblia elítéli ezt pogány gyakorlatot. Jeremiásnál azonosíthatjuk a karácsonyfa leírását, és figyelmeztetnek bennünket, hogy ne kövessük a körülöttünk élő emberek pogány szokásait.

Jeremiás 10:2-5
2. Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!
3. Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ácsmester kezei készítik bárddal.
4. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.
5. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlök, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek!

A legnagyobb Isten káromlások egyike

A legnagyobb Isten káromlások egyike a Karácsony babiloni népszokás megcselekvése, megünneplése, melynek során a magukat Krisztuskövetőnek valló emberek, a nekik adatott Megváltó világunkba való bejövetele helyetti ünnepet, amely a prófétikus Sátrak ünnepe ( Októberben van ), az engedetlen világnak adatott Tammúz, (Krisztus helyetti, Krisztus elleni )Antikrisztus születésnapját ünnepli, Krisztus születésnapjaként. Tehát a babiloni kereszténység, az antikrisztus vérvonalából kikerülő hamis szabadító eljövetelét ünnepli, elutasítva az isten fiát, és a példamutató életének utánzásából fakadó bűnbocsánatot, és az ezt követő örök élet ajándékát !!!

A Sátán egyik módszere, hogy az igazságot gúnyosan kifigurázva mutatja be az embereknek. Ezzel az emberek elméjét beprogramozza, mert ha később találkoznak ezzel az igazsággal, az elő-programozás hatásaként automatikusan hazugságnak fogják látni azt. Ezt a technikát láthatjuk a következő filmrészletben is!

Akik tehát karácsonyfát állítanak, csillagot illetve angyalkát helyeznek a csúcsára, azok akár tudatosan akár tudatalatt, de végső soron az ősi pogány szertartás révén, magát Baált, Lucifert, a Sátánt ünneplik. A karácsonyfára helyezett csillag összefüggésbe hozható az egyiptomi piramis és a nap szimbolikájával is, amely az ősi többistenhiten, vagyis Lucifer és sok más istenség imádatán alapszik. Az ősi Egyiptomról pedig tudni lehet, hogy az istenek bölcsője volt. Még Sheldon is tudja, hogy a karácsony az egy ősi pogány szokás. Tehát kérdem én, mi az értelme annak, hogy magukat vallásosnak mondó egyének, illetve akik állítólag a Bibliát és a Megváltót követik, akiknek saját meggyőződésük szerint a szent könyvük a Biblia, akkor miért mennek szembe ezen könyv állításaival, nézeteivel, és miért teszik azt, csak azt szinte, amitől óva int, és amiről tisztán fogalmazva azt írja a Biblia, hogy utálatosság a Teremtő előtt? Vagy annyira nem értik az emberek amit az állítólagos Szent könyvük ír?

Pogány: Nem keresztény vagy nem vallásos; nem keresztényre jellemző vagy általában nem vallásos magatartás, megnyilatkozás. A pogány életfelfogás nem vezet el a mennyországba.

Részletezés:

 1. 1Minden gátlástól mentes; olyan, akit nem kötnek vallásos erkölcsi törvények, szokások. A mai pogány világban egyre inkább csak a pénz és hatalom számít. A pogány emberek nem fogadják el, hogy Isten nevében megmondják nekik, mit szabad és mit nem.
 2. Vallási: Több istent imádó, amely ellentétben áll az egyistenhívő vallások felfogásával. A kereszténységet a pogány népeknek hirdették. A pogány görögök főistene Zeusz volt. A december 25-ét már a pogány vallások napimádói is ünnepelték, több ezer évvel azelőtt, hogy az Isten Fia, a Megváltó, megszületett volna.

A világ mit is mond a karácsonyt illetően?

 1. Azt mondja, hogy a karácsony, vagyis december 25-e, Jézus Krisztus születésének a napja. Itt már mindjárt meg kell állnunk, hiszen egyik az, hogy a Megváltónak sosem volt az a neve, hogy Jézus Krisztus, hiszen ez egy görög név elmagyarosítása, a Messiás pedig se Görögországban nem élt, se Magyarországon. A Megváltó Palesztina területén, Betlehemben született, vagyis héber nevet kéne keresnünk. Ott nevezték el, és nem pedig Görögországban vagy Magyarországban. Ha valaki elkezdi tanulmányozni a héber eredeti Szentirást, az látni fogja, hogy a neve valójában az, hogy YAHUSHA HAMASHIACH.
 2. A másik dolog az, hogy ezt az ünnepet, a világban több milliárdan vágyakozva várják és megtartják. Itt újra figyelembe kell venni azt, hogy ami nagyon közkedvelt, az biztosan szembe megy a Bibliával.
 3. Harmadszor pedig a Messiás nem decemberben, hanem valamikor ősszel született. Erről részletesebben lejjebb.

Régen, még mielőtt létrejött volna a kereszténység, Rómában a közkedvelt fesztivált, Szaturnáliát, a legyőzhetetlen nap ünnepét tartották december 25-én, a karácsonyt csak jóval később tették meg ünnepnappá, aminek persze semmi köze sincs a Bibliához, csupán csak annyi, hogy a tanítások és nézetek ellenkezőjéről van szó.

A történet a Bábel torony építése során kezdődött el

Az EU Parlamentben a 666. széket mindig üresen hagyják

 1. Nimród, akit napistenként imádtak az amberek, felügyelte az építést. Nimród felesége, Szemiramisz megölette Nimródot, hogy átvegye hatalmát és azt hazudta az embereknek, hogy fiúkba, Tammuzba reinkarnálódott Nimród a napsugarak által és így Tammuz lett a napisten. Szemiramisz pedig az ég királynőjének hívták.
 2. Egy másik történet szerint Nimród nagybátyja Sém, Noé legidősebb fia, ölte meg Nimródot, hogy véget vessen istenítésének.

Tehát Szemiramisznak (Ishtar vagy Easter-ként is ismert), az “ég királynőjének”, akit a napsugarak termékenyítettek meg, fia lett, Tammuz, aki egy csodaként született december 25-én. A pogányok azt hitték, hogy Nimród reinkarnálódott Tammuzban, és így Szemiramisz feleségül ment fiához, Tammuzhoz. Innentől kezdve a pogány napimádók december 25-én megünnepelték a születésnapját a reinkarnálódott napistennek, Nimródnak, aki Tammuzban volt.

Biblia is beszél Tammuz-ról, mint “napisten”-ről, amely utálatos Isten előtt!

Obelisk a Vatikán főterén

A karácsonyi ünnep szellemiségéhez, és jellegéhez hasonló ünnepek léteztek az ókori Romában is. A téli napfordulós ünnep, a SZATURNÁLIA ünnepét tartották meg december 17. és 25. között. A földművelés istenét, Szaturnuszt ünnepelték. A fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. A régi pogány ünnep az újjászületést, a reményt táplálta. A földművesem ilyenkor az isteneket igyekeztek jókedvre deríteni. A szolgák MEGAJÁNDÉKOZÁSA is elterjedt volt. A házakat ÖRÖKZÖLD borostyánokkal díszítették. A téli napforduló környéke a legtöbb vallásban és kultúrában fontos időpont volt. Kezdetben a NAP vagy a természet újjászületésének ünnepe volt; később erre az időpontra esett Ozirisz, Jupiter, Plutó, Mithrász és Nimród ünnepe, a germán Yule és az előbb említett római Szaturnália ünnep. A keresztény ünnep magába olvasztotta a korábbi pogány ünnepeket és így az időpontot is átvette.

Az eredeti, ördögi “szentháromság” Nimród-Szemiramisz-Tammúz

Karácsonykor, Tammúz napisten / fényhozó Lucifer születésnapját ünneplik

Obelisk – Naposzlop

Az obeliszk (a görög ὀβελίσκος – obeliszkosz szóból,[1] ami az ὀβελός – obelosz, ‘nyárs, szög, hegyes oszlop’ kicsinyítő képzős alakja[2]) magas, felfelé keskenyedő, négyzet keresztmetszetű kőoszlop, amely gúla alakú csúcsban végződik; ókori egyiptomi napszimbólum. Csúcsát, amelyen először csillant meg a reggeli napfény, fém- (legtöbbször arany-) lapokkal fedték be, törzsére a napistenhez szóló imákat véstek. Az egyiptomi templomokban gyakran egy pár obeliszk állt a pülón előtt. Az ókori obeliszkek gyakran monolitikusak voltak (egy kőből kifaragottak), napjainkban leginkább több kőből rakják össze, és üregesek is lehetnek. (Wikipédia)

Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -4
Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -3
Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -2
Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -1
Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -5
Pogány ünnepek napjainkban - Karácsony, Mikulás - Obelisk world -6

Obelisk, azaz naposzlopok az egész világon mindenhol megtalálható

Ez 8,14-16
14 Ezután bevitt engem az Úr háza észak felé néző kapujának bejáratán, és íme, asszonyok ültek ott, és Tammuzt siratták. 15 Azt mondta nekem: Ugye látod, emberfia? Látsz majd még ezeknél nagyobb utálatosságokat is! 16 Azután elvitt engem az Úr házának belső udvarába; és íme, az Úr templomának bejáratában, az előcsarnok és az oltár között mintegy huszonöt ember állt, háttal az Úr temploma felé fordulva, arccal pedig keletnek, és imádták a felkelő napot.

Jer. 43,13
Lerontja Bétsemes (Nap-háza) faragott képeit, amely Egyiptom földjén van, és fölperzseli Egyiptom isteneinek templomait.

3 Móz 26:30
És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem.

Néhány példa téli napforduló ünnepekre a különböző kultúrákban, vallásokban, amikor a pogány népek a Nap újjászületését ünnepelték

A fény újjászületését ott is megünnepelték, ahol tavasszal fordult az év: A IV. században Gyula pápa rendelte el, hogy december 25.-re essen a keresztény Karácsony ünnepe, mivel e nap egybeesett a Téli Napforduló körüli rituálékkal, amikor a pogány népek a Nap Újjászületését ünnepelték. A pápa célja a pogány ünnepek keresztény tartalommal való feltöltése volt.

Babilónia
A Yule-szokások egy része babilóniai eredetû: például a gyertyagyújtás az oltáron a babilóniai isteneknek szólt.

Brit szigetek
Az ünnepség alatt leginkább ale-t vagy almabort fogyasztottak Ehhez kötődik a fakupában körülhordott sör, ennek szertartása a betlehemezés szokásai szerint zajlott le. Az ivászat során himnuszt énekeltek a fához, jó egészséget , termékenységet és hosszú életet kívánva neki. Aztán lövöldözéssel vagy más módon zajt csaptak, hogy ezzel elriasszák a gonosz szellemeket. Tósztot mondtak a fa tiszteletére, majd ittak a fakupából. Mikor mindenki befejezte a tósztját, a maradék sört a földre loccsantották a fa törzse köré, s közben kenyeret vagy süteményeket aggattak az ágaira.
A London Newspaper 1851-es számában leírnak egy tréfás hagyományt, az Almafák Dáridóját. Devonshire-ben a Tizenkettedik Éjszakán (január 7.-én) a gazdák fogták puskáikat, és kimentek almáskertjükbe. Kiválasztották a legöregebb fát, körbeálltak és így énekeltek:

Here’s to thee, old apple tree
Whence thou mayst bud and whence thou mayst blow
And whence thou mayst bear apples enow:
Hats full, caps full,
Bushels, bushels, sacks full,
And my pockets full too!
Huzza! Huzza!

A férfiak almabort ittak, mulatoztak, lövöldöztek a fára (csak puskaporral), majd visszaindultak a házba. Az asszonyok azonban addig nem engedték be őket, akármilyen zord idő is lehetett, míg valamelyikük ki nem találta, milyen sült várja őket odabenn. Aki kitalálta a megfejtést, az lett az “Est Királya”, és õ vezet a további mulatságot az éjszaka során.

Etiópia
Ganna: A legenda szerint a pásztorok úgy megörültek, amikor meghallották, hogy megszületett a Kisjézus, hogy örömükben meghajlítgatták kampós botjaikat és tárgyaikat, és Gannát játszottak. Ez a játék eredete, amit az etióp férfiak és fiúk hagyományosan Karácsony napján játszanak (a régi dátum szerint, január hetedikén).

Germán népek
Yule sötét éjszakái az elmélyülés, az õsök imádásának időszaka. A teuton gondolkodásmód szerint megvilágosodásunk gyökereit az õsökre való emlékezésben találhatjuk meg. Õseinkön keresztül kapcsolódhatunk a múlthoz, és ezt a kapcsolatot tisztelnünk kell, szertartásokkal, rítusokkal. A germán Yule és a kelta Samhain közt szoros kapcsolat áll fönn. Az új esztendõ áldását csakis õseink nevének és szellemének kijáró tisztelet megadása után várhatjuk el.

Itália
La Befana: a kedves boszorkány, seprûnyélen utazik, a kéményen át berepül a házba, és ajándékot visz az itáliai gyerekek harisnyájába. A legenda szerint La Befana söprögetett otthonában, amikor betért hozzá a Három Bölcs, és hívták õt, nézze meg a Kisjézust. “Most nem érek rá”, felelte La Befana. Késõbb meggondolta magát, de akkor már késõ volt. Ezért azóta is minden Karácsonykor elindul, hogy megkeresse a Szent Gyermeket, és minden házban ajándékot hagy “neki”.

Japán
Hari-Kuyo: a Törött Tûk Fesztiválja. Buddhista szertartás, minden év december 8.-án tartják országszerte. Már isz. 400-ban is ünnepelték. Valamikor csak a szabók és ruhakészítõk ünnepe volt, ma már mindenkié, aki tût vesz a kezébe.
Speciális szentély épült a tûk számára, ahol fogadalmi ételeket, ollókat és gyûszûket helyeznek el. A szentély közepére tofut állítanak ki, ebbe szúrják az elgörbült és törött tûket. Közben a varró különleges imát mormol, hálát adva a tûnek az elmúlt évben tett jószolgálatért. A tûk a tenger mélyén lelik meg végsõ nyughelyüket, miután a hívek papírba csomagolják a tofut és vízbe dobják kinn a tengeren.

Kelták
Druida hagyomány szerint az év legrövidebb napján szertartásokat tartottak a kijelölt szent helyeken. (Skóciában, Írországban, Britanniában.) Ilyenkor a druidák a Napistent köszöntötték, és a tavasz közeledtét jelzõ egyre hosszabbodó napoknak örvendeztek. A szabadban nagy örömtüzet gyújtottak, a Yule-tuskóval, azt körbetáncolták, énekeltek. Minden zaj és dáridó a Nap ébredését segítette elõ és a tavaszt sürgette.

Mexikó
A Retek Éjszakája: e szokatlan esemény helyszíne minden év december 23.-án Oaxaca. A XIX. sz. közepétõl él az ünnep, ekkor ismerték meg a mexikóiak a retket, amit a spanyol telepesek hoztak be elõször. A mexikói sziklás talajban csavart, torz formájú retkek teremnek. Szokatlan formájuk megihlette a helyi mûvészeket, bibliai, történelmi és azték legenda-jeleneteket faragnak belõlük. A legjobbnak ítélt alkotásokat díjazzák, majd látványos tûzijátékkal ér véget az est.

Mezopotámia
Marduk világrajöttét segítették ünnepi rítusokkal, és támogatták harcában a káosz, a sötétség erõi ellen.

Pakisztán
Chaomos: a téli napforduló idején egy õsi félisten évrõl évre visszatér, hogy összegyûjtse az imádságokat és elvigye Dezaónak, a legfõbb istenségnek. Az ünnep során asszonyok és lányok rituális fürdõt vesznek. A férfiak vizet hintenek fejükre, közben kenyeret tartanak a magasba. Aztán a férfiak és fiúk megmosakszanak, és estig nem ülhetnek székre, ekkor kecskevérrel meghintik arcukat. Ezután kezdõdik a nagy fesztivál, énekelnek, táncolnak, örömtüzeket gyújtanak, kecskepacalt és más különlegességeket lakmároznak.

Róma
Saturnus (a termõföld) újjászületése, Saturnalia
Mithrász (Sol Invictus, a Legyõzhetetlen Nap újjászületése, december 25. Azon a napon a gyõzedelmes isten fa alakjában újra megjelent a földön.)

Skandináv népek
Julbock, Julbukk, Joulupukki, Yule-bak (Ld. Bak) A hátán viszi a Yule-manót, amikor körbejár, hogy elvigye a jelent, és elfogadja zabkása-ajándékát. (A finnek Joulupukkija biciklivel jár!  A Yule-manó neve a svédeknél Jultomten, a norvégoknál Julesvenn, Dániában és Norvégia egy részén Jule-nissen. (Vö. kelta Lepracaun)

Norvégiában Yule idején megáll a munka, nem forog a kerék, nincs vadászat.

Izland
Yule-macska : megeszi a lusta embereket!

Svédország
Midwinterblot: “télközépi vér”: a viking hagyományban létező állat-és emberáldozatra emlékeztet. Bizonyos kultuszhelyeken végezték, többnyire e helyeken emelték később az ókeresztény svéd templomokat is. A pogány szokást a XII. századi misszionáriusok szüntették meg. (Na persze, kezdetben őket is feláldozták a vikingek.  – Az áldozatokat engesztelõ céllal mutatták be helyi isteneiknek, hogy rábírják őket, enyhítsék a zord telet.

Jul: a elf-hez hasonló szörnyecske, róla kapta a svéd Karácsony a nevét, a manó még a Kisjézusnál és a Mikulásnál is fontosabb szerepet játszott a svédek ünneplésében.

Tibet
Dosmoche: A Meghaló Év ünnepe. Öt napig tartó fesztivál, melynek során a májusfához hasonló mágikus fát állítanak föl, amit drótból hajlított csillagokkal, keresztekkel és pentagrammákkal ékesítene fel. Ijesztõ maszkokba öltözött táncosok riasztják el az új év ártó szellemeit. Egész nap ünnepelnek és imádkoznak, végül a városi nép lerombolja a fát.

Vajszobrászfesztivál: Az új év megünneplésére a buddhista szerzetesek minden évben megrendezik, szobraikat yak-vajból készítik, mintegy 10 m magasra, és speciális vajlámpásokkal világítják meg. Különbözõ jeleneteket, meséket ábrázolnak a szobrok. A legjobbnak ítélt alkotásért díjat kap a szobrász.

Zsidók
Hanukka – zsidó történelmi eseményhez kötődik, de a régi napfordulós ünnep adoptálása.

Menóragyújtás ~ a fény növekedése
Ajándékozás, társasjáték, kártyázás (a Saturnalia idején is)

Miért pont december 25-e?

Miért ekkor ünneplik a napot és napisteneket? Apollo, Helios, Plutó, Attis, Bacchus, Jupiter, Nimród, Tammuz, Yule, Amun-RA, Ozirisz, Mithrász, Saturnalia stb. Mert ugye a logikus az lenne, ha nyáron ünnepelnék, amikor a legmelegebb van, igaz?

A Válasz egyszerűbb, mint gondolnánk:

 • Az északi féltekén a nyári napfordulótól (június 21) a téli napfordulóig (december 21-22) a nap fokozatosan alacsonyabb ívű pályán mozog a horizonton, aminek a következménye, hogy egyre rövidebbek és hidegebbek a nappalok és egyre hosszabbak az éjszakák.
 • December 21-22-én éri el a nap a legalacsonyabb pontját a horizonton.
 • A Juliánus naptár szerint ez a nap december 25-e volt.
 • A gergely naptár bevezetése után (1582 február) a téli napforduló december 21(22)-e lett.

Ekkortól a nap elkezd újra növekedni a horizonton, vagyis magasabb ívű pályán mozogni, ami június 21-ig tart.

A pogány napimádó vallások, köztük a katolikus vallás továbbra is december 25-én önnepelték és ÜNNEPLIK MA IS a napistenüket és ezt a folyamatot a napisten halálának és feltámadásának tartják. Tehát megünneplik a világosság uralmát a sötétség felett, a fény újjászületését, a napisten újjászületését! Ezért ünneplik az előbbiekben felsorolt napisteneket december 25-én.

Egy isten meghal és újjászületik? Hát milyen isten az? Semmilyen! Csak egy ördögi bálvány! Ebből is látszik, hogy ez az egész egy luciferimádat, semmi más!

Lucifer = fényhozó

Most már érthetőnek kell legyen, hogy miért is december 25-e. A következőkben kiderül, hogy kicsoda a Télapó valójában. Másodszor, hogy mit mond Isten a karácsonyról, illetve mit jelent a fenyőfa és a toboz szimbólum. Harmadszor a Biblia alapján Isten Fiának a valódi születési ideje mikor is volt.

A Télapó nem véletlenül december 6.-án jön! A 6-os számot az Illuminati-Szabadkőművesség használja, számukra, vagyis a világunk valódi irányítóinak fontosak a számok és a jelek… December a 12. hónap, 12 = 2 x 6 plusz a hónap 6. napja, és máris ott a 3 x 6-os = 666

Lucifer egyenlő Télapóval, akit felruháztak Isten tulajdonságaival, hiszen Lucifer arra vágyott, vágyik mindig, hogy Isten lehessen!

Télapó:

 • Mindenhol jelen van egyidőben,
 • Örökkévaló,
 • Mindentudó, minden gyerekről tudja, hogy milyen ajándékot szeretne,
 • Ül a trónján, gyerekeket visznek elé, így imádtatja magát,
 • Ítéletet hoz jó és rossz gyerek felett,
 • Könyvekbe írja fel a neveket.

Isten beszédével hamar leleplezhetjük

Hol lakik a Télapó? Az északi-sarkon, MESSZE ÉSZAKON! Mit mond az írás Luciferről?

Ézs 14. 12
Miként hullottál le az égből, fényes csillag, hajnal fia? Lehullottál a földre, aki népeken tapostál! 13 Holott ezt mondtad szívedben: Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg, messze északon.

A Télapó 8 rénszarvasa sem véletlen, hiszen a 8-as szám fektetve jelképezi a végtelent. A Lucifer imádók ezzel fejezik ki hitüket, mely szerint Nimród/Tammuz vagyis Lucifer/Sátán örökké fog uralkodni. Nézzük, milyen igék utalnak arra, hogy a karácsonyhoz kötődő rituálék és jelképek utálatosak Isten előtt. A  vers nyilvánvalóan a karácsonyi készülődésről szól, Szemiramisz/Ízisz/Istár/Mária stb. (ég királynője) emlékére, ezzel kiváltva Isten haragját.

Jeremiás próféta könyve 7:18
“A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég kiránynőjének (Szemiramisz) béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.”

Jeremiás 10:2-4
” Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól! Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.”

A fenti igeversek elég határozottan arra utalnak, hogy kivágták a fenyőfát és feldíszítették ezüst és arany díszekkel!

Ézsaiás 57:4-5
“Ki felett örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? Nem ti vagytok-e a bűn gyermekei, a hazugságnak magva? Akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.”

Milyen érdekes igék ezek, tekintve, hogy az elit vezetők, a “bűn gyermekei”, napjainkban is hasonló rituálékat tartanak az ünnepekkor, “zöld fa alatt, a hegyek hasadéka alatt.” Ha megértjük, hogy a világot kontrolláló háttér elit, akik Sátánt imádják és szolgálják istenükként, miért állítják, díszítik fel és imádják bálványként a fenyőfát, rájövünk, milyen mértékű perverzió és bálványimádat van ebben az “ünnepnapban”. És megértjük, hogy miért nem szabad részt vennünk ebben, ha Jézus Krisztust akarjuk követni…

Az obeliszkszerű, álló fa jelképezi Nimród nemi szervét. Az örökzöld fák, melyek nagyon hosszú életűek és mindig zöldek maradnak, szimbolizálják Nimród családjának örökkévaló uralkodását. A fára akasztott díszek jelképezik Nimród hímivarsejtjeit, utalva a fenyőfán lévő tobozokra, amelyekben lévő magokból nőnek ki a fenyőfák. Abberált és beteges, igaz? Isten ezért is tiltja a bálványokat. És emiatt az Istent és a Megváltót (Jézus Krisztust, Jahósuát) követő embereknek el kell felejtenie a karácsonyozást!

A fenyőfa tobozát, mint termékenységi szimbólumot, megtaláljuk ősi, okkult, bálványimádó vallásokban is, melyek mind Babilonból erednek. Ahogyan eddig kiderült, hogy a karácsonyfa állítás, díszítés, a fenyőtoboz is mind-mind az ősi okkult, ördögi termékenységi és napimádati szimbólumrendszer része, amellyel Lucifert imádják, és amiket szinte minden vallásban megtalálunk. A Télapó pedig magát Lucifert személyesíti meg!

Mit keresnek ezek a kereszténységben? A Választ szerintem már tudjátok: a kereszténység is egy babilonból származó, pogány, napimádó, luciferimádó eszméket és tanításokat felvett vallássá nőtte ki magát.

Itt fontos megjegyezni valamit! Amikor a keresztény vallásról van szó, akkor nem az igazi Jézus Krisztust (Jahósua) követő emberekről beszélünk, akik igazságban és engedelmességben próbálnak élni. Sok ember, aki különféle egyházakba, gyülekezetbe jár, igyekszik Isten útmutatása szerint élni. Természetesen nem róluk van szó. Hanem a korrupt, kizsákmányoló vezetőkről, az okkult, ördögi rendszerről van szó! És Isten ezekből a Sátán által létrehozott börtönökből hívogatja ki az embereket!

A Megváltó születésének ideje

Az eddigiekben látható, hogy a december 25-e a pogány vallásokban a nap és napistenek imádati napja. Ezek után kizárt dolog, hogy Isten Fia, a mi Megváltónk, Főpapunk, Királyunk is december 25-én született volna! Krisztus után 350-ben 1. Gyula Pápa, -aki a csatornatisztítók védőszentje- vezette be a december 25-ét, mint Krisztus születésnapját, ami addig a Legyőzhetetlen Nap (Sol Invictus) istenének, Mithrásznak a születésnapja, illetve annak ünnepnapja volt.

A World Book Enciklopédia a “Christmas” (karácsony) szót a következőképpen definiálja:

A Chrismas szó a “Christes Maesse” szóból ered, ami egy korai angol kifejezés, ami azt jelenti, hogy “Mass of Christ” (Krisztus miséje). Érdemes megjegyezni, hogy a “Mass” (mise) szó, ahogyan azt a római katolikusok használták, mindig is el lett utasítva az úgynevezett protestánsok által, mint például a lutjeránusok, baptisták, metodisták, presbiteriánusok, pünkösdisták, stb. A “Mass” (mise) szó szigorúan katolikus vonatkozású, és emiatt a “Christ-Mass” kifejezés is az.

Mivel az összes ilyen protestáns gyülekezet szereti és magáévá teszi a “Christ-Mass”-t, azaz a Krisztus-misét, arra lehet következtetni, hogy december 15-én van a nagy hazatérés napja, mikor minden protestáns katolikussá válik egy napra. Valójában ekkor a római egyesített vallás leánya visszatér az anyjához, a nagy parázna asszonyhoz. Igazából az összes protestáns templomban elénekelhetnék a pápának azt a híres dalt, hogy “I’ll be home for Christmas” (Karácsonyra haza jövök).

A “Mass” (mise) szó vallási használatban azt jelenti, hogy “haláláldozat”.

Valójában szörnyű belegondolni, hogy amikor emberek milliói azt mondogatják, hogy “Merry Christmass!” (Boldog Karácsonyt), akkor szó szerint azt mondják, hogy “Boldog Krisztus halálát!” És amikor a télapó heves kacajok között azt mondja, hogy “ho ho ho, Merry Christmas!” (Ho ho ho, Boldog Karácsonyt!), akkor valójában a Megváltó vérét és szenvedését csúfolja és röhögi ki, azét, aki meghalt a bűneinkért. Mindezt aközben teszi, hogy szülők a gyermekeiket a kitárt karjaiba rakják, hogy elmondhassa nekik a hamis ígéreteit az ajándékról, amiket állítólag majd ad nekik.

Gondolkodj el azon, hogy mit mondasz valójában, amikor azt mondod, hogy “Merry Christmas” (Boldog Karácsonyt!).

Ahogy említettük a “Mass” (mise) szó vallási használatban azt jelenti, hogy “HALÁL-ÁLDOZAT”. Tehát minden egyes misén lényegében a Megváltó szertartásos legyilkolása történik, ami után következik a testének elfogyasztása és a vérének megivása. Ezzel tulajdonképpen azt fejezik ki, hogy a Megváltó egyszeri, tökéletes áldozata nem volt elegendő és szükséges Őt minden nap újra és újra feláldozni! Valójában amellett, hogy napkorongot szorongatva imádják a napistenüket, sátánt, ez a Baálizmus-nak egy ősi szertartása, amit Isten elítél, mint a legutálatosabb bálványimádás!

1. Kir 22:53-54, 2. Kir 17:15-18, 2. Kir 21:2-3

1. Királyok 22:53-54.
“És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, járván az ő atyjának és anyjának útján, és Jeroboámnak, a Nébát fiának útján, aki bűnbe ejté az Izráelt; És szolgála a Baálnak, és azt imádá és haragra indítá az Urat, Izráel Istenét, mint ahogy az ő atyja cselekedett.”

2. Királyok 17:15-18.
“Sőt megvetették az ő rendeléseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyságtételeit, amelyekkel megintette őket, és hiábavalóságot követvén, magok is hiábavalókká lettek, és a körültök való pogányok után indultak, akik felől pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák. És elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak magoknak, két borjút és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a Baált tisztelték. És átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön, jövendőket mondtak és varázslást űztek, és magokat teljesen eladták a bűnnek az Úr bosszantására. Azért igen megharaguvék az Úr Izráelre, és elveté őt színe elől; és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül.”

2. Királyok 21:2-3.
“És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok útálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől: Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb, az Izráel királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket és azoknak szolgált.”

Nem véletlen, hogy a napistenek születésnapját választották Jézus Krisztus születésnapjának, ezzel is meggyalázva az Ő nevét és áldozatát! Nem véletlen, hiszen a mai látható kereszténység is egy pogány, napimádó vallás! Valójában a Szentírásból lehet következtetni, hogy a MEGVÁLTÓ NEM TÉTLEN, tehát nem december 25-én született, hanem valamikor szeptember-októberben, vagyis Tishri hónap (héber hónap neve) 15-21-e körül.

A Hívők számára a megtartandó néhány IGAZ, ISTEN által helyeselt ünnep

Tehát a Jézus Krisztusban (Jahósuában) hívők igazi valós ünnepei, a héber naptár Újévének első hónapjaiban kezdődnek, Niszán hónapjában (vagyis mi naptárunk szerint márciusban, náluk itt indul az újév) a 14. estén (A Héber hónapok újholdtól újholdig tartanak, tehát Márciusi újhold után a 14. est) Az Úrvacsora ünnepi estéje (sötétedés után megtartandó, mert a napok pedig napnyugtától napnyugtáig tartanak. Vagyis ha ma például hétfő van, akkor hétfő napnyugta után már a héber számítás szerint a következő nap lesz, vagyis kedd.).

A Biblia megjegyzi:

„Jobb a jó név, mint a jó olaj, és a halál napja, mint a születés napja” (Prédikátor 7:1:)

Miért lenne jobb a halálunk napja, mint a születésünké? Azért, mert az embernek a születésekor még semmiféle hírneve nincsen. Teljesen tiszta lappal indul. Azáltal fog jó vagy rossz hírnevet szerezni, ahogyan az életét éli. Ebből a szempontból azoknak, akik az évek során jó hírnevet szereznek maguknak, a halál napja valóban jobb, mint a születésé. Így volt ez Jézus esetében is. Ezért, noha az igazi keresztényeket érdekli, hogy megtudják, mikor született Jézus; a halála, nem pedig születése az, amelyről megemlékeznek.

Sehol a Bibliában nem találunk utasítást, vagy akár csak egy utalást a karácsony megünneplésére. Viszont a Biblia megadja nekünk az évenkénti ünnepnapokat, amelyeket meg kell tartanunk. Ezek a szent ünnepnapok azon a ünnepeknek a sorozata, amelyek által betekintést nyerhetünk Isten megváltási tervébe. Ezeknek a szent ünnepnapoknak a felsorolása megtalálható Mózes harmadik könyvében 23:1- 44 és Mózes ötödik könyvében 16:1-16.

Az évenkénti szent ünnepnapok:

 • Pászka és a kovásztalan kenyerek ünnepe
 • Pünkösd,
 • A trombiták ünnepe,
 • Az engesztelés napja,
 • A sátrak ünnepe, és
 • Az utolsó nagy nap

A Bibliában a 3 Mózes 23-ban keresd azokat az ünnepeket, amit a Teremtő elvár, hogy a hívei megünnepeljenek

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim:
3 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.
4 Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejökben kell összegyülekeznetek.
5 Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén, estennen az Úrnak páskhája.
6 E hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret.
7 Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robota munkát ne végezzetek.
8 Hét napon át pedig tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak, és a hetedik napon szent gyülekezéstek is legyen: semmi robota munkát ne végezzetek.
9 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
10 Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, amelyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak.

11 Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek; a szombat után való napon lóbálja azt meg a pap.
12 Amely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendős bárányt egészen égőáldozatul.
13 Ahhoz pedig ételáldozatul két tized efa lánglisztet, olajjal elegyítve; tűzáldozatul az Úrnak, kedves illatul; italáldozatul pedig egy hin bornak negyedrészét.
14 Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket és zsenge kalászokat ne egyetek mind a napig, amíg be nem viszitek a ti Isteneteknek áldozatját. Örök rendtartás ez nemzetségről nemzetségre minden lakóhelyeteken.
15 Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, hét hetet, egészek legyenek azok.
16 A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz.
17 A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel két meglóbálni való kenyeret; két tized efa lisztlángból legyenek azok, kovásszal sütve, zsengékül az Úrnak.
18 A kenyérrel együtt pedig áldozzatok meg hét bárányt, épeket, esztendősöket, és egy tulkot, fiatal bikát, és két kost; egészen égőáldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel- és italáldozatjokkal egybe; kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.
19 Készítsetek el egy kecskebakot is bűnért való áldozatul, és két bárányt, esztendősöket, hálaadó áldozatul.
20 És lóbálja meg azokat a pap a zsengékből való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással a két báránynyal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára.
21 És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon; szent gyülekezéstek legyen néktek, semmi robota munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint.
22 Mikor pedig földetek termését learatjátok: ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
23 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
24 Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.
25 Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
26 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
27 Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
28 Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.
29 Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.

30 És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.
31 Semmi dolgot ne végezzetek; örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.
32 Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilencedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.
33 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
34 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.
35 Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek.
36 Hét napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot, a nyolcadik napon pedig szent gyülekezéstek legyen és újra tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak; berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon.
37 Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeken szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek, hogy áldozzatok az Úrnak tűzáldozattal, egészen égőáldozattal, ételáldozattal, véres- és italáldozattal: minden napét a maga napján.
38 Az Úrnak szombatjain kivül, adományaitokon kivül, fogadásból és szabad akaratból való minden ajándékaitokon kivül amelyeket adni szoktatok az Úrnak,
39 Ugyancsak a hetedik hónapnak tizenötödik napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek hét napig: az első napon nyugodalom napja, és a nyolcadik napon is nyugodalom napja legyen.
40 És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való fűzgalyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig.

41 Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben hét napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél; a hetedik hónapban ünnepeljétek azt.
42 Sátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izráelben.
43 Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, amikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
44 És szóla Mózes Izráel fiainak az Úrnak ünnepei felől.

Íme néhány ünnep kicsit részletesebben

A Megváltóban (Yahusha-ban) hívők igazi valós ünnepei, a héber naptár Újévének első hónapjaiban kezdődnek, Niszán hónapjában (vagyis mi naptárunk szerint márciusban, náluk itt indul az újév) a 14. estén (A Héber hónapok újholdtól újholdig tartanak, tehát Márciusi újhold után a 14. éjszaka). Mellesleg a Héber időszámítás a Teremtéstől indul, vagyis most 2017-ben, a Héber számítás szerint az 5777. évben járunk. Majdnem 6000 éve létezik az élet a Földön, hiszen előtte még nem is volt megteremtve. Az Úrvacsora ünnepi estéje (sötétedés után megtartandó, mert a napok pedig napnyugtától napnyugtáig tartanak. Vagyis ha ma például hétfő van, akkor hétfő napnyugta után már a héber számítás szerint a következő nap lesz, vagyis kedd.).

Lukács 22:19, 20
Az Úrvacsorán még a Messiás jelen volt, “És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.”

 

1Korinthus 11:23–26.
“Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy a Messiás azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.”

 

Máté 20:28
“Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”

Másnap még mindig a Niszán 14. napja van (mert tegnap napnyugtától, amikor kezdődütt a 14. “nap”, a mai nap napnyugtáig tart a 14. nap -ez remélem érthető) és valamikor d.u. 15 órakkor, vagyis 3 kor halt kereszthalált a Megváltó. A Felkent halálának emlékezése ez az időszak. Majd pedig napnyugtától meg már a Niszán 15. “napja” indul, ez pedig már a Páskha, vagy peszah ünnep. A peszah egy emlékünnep, amelynek több és sokrétű jelentősége van az emberiséget megváltó terv mozzanataival kapcsolatban. Emellett a peszah és a kovásztalan kenyerek ünnepének megtartása egy olyan jegy vagy bélyeg, ami Isten népeként azonosít bennünket (2Móz. 13:3-10).

Nézzük akkor a Bibliai érveket a december 25-i Megváltó születési dátum ellen

1. Utazás: József és Mária megtették az útjukat Názáretből Betlehembe, ami egy elég jelentős távolság volt egy utolsó hónapban járó terhes asszonynak olyan időjárási körülmények között, amely akkoriban Izraelben volt

2. Pásztorok: Amikor Krisztus született, “Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett”. (Luk 2:8) Ilyen Palesztina területén nem történhetett decemberben. A pásztorok legkésőbb október közepén begyűjtötték nyájukat a hegyekről és földekről és bezárták őket, hogy megvédjék őket a hideg és esős időszaktól, ami azután következett. A Bibliában is olvasható az, hogy mivel a tél esős időszak volt, így olyankor a pásztorok nem maradhattak a szabad ég alatt éjszakára:

Ezsdrás könyve 10:9,13
Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilencedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piacán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.
De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, akik vétkeztünk e dologban;

Énekek könyve 2:11
“Mert ímé a tél elmult, az eső elmult, elment.”

3. Sátrak ünnepe: A Lukács 2:10 szerint az angyal üdvözlése a pásztorokhoz így hangzott: “Ne féljetek! Mert lám, ÖRÖMhírként hirdetek nektek nagy örömet, amely MINDEN NÉPÉ lesz”. A köszöntés mindkét kiemelt eleme a fontos része a SÁTRAK ÜNNEPÉNEK! Az ugyanis az öröm ünnepeként is ismeretes volt, valamint a nemzetek ünnepeként, amely az egyetlen zsidó ünnep, mely a nemzetek számára is kiemelt fontosságú (Zak 14:16-19).

Őseink az egyiptomi szolgaságból történt szabadulás után, mielőtt az ígéret földjére léptek volna — negyven évig vándoroltak a pusztában, s ez idő alatt ideiglenes hajlékban, sátrakban laktak. Ennek emlékére tartjuk minden ősszel hét napon át a sátrak, vagyis szukkot ünnepét.

Vigyázzunk: egyesek, tévesen sátoros ünnepnek nevezik a szukkotot magyarul, ám ez helytelen, mert a „sátoros” egy kisebb keresztény ünnep neve, amely mellesleg éppen a mienkből lett!

Miután Isten Fia visszatér és elindul az 1000 év, az egyetlen ünnep, amelyet a földön élőknek ünnepelnie kell, a Sátrak Ünnepe lesz.

Zakariás 14:16
“És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a sátrak ünnepét.” –

Miért pont Sátrak ünnepe?

Az ószövetségben az Isten által kiválasztott helyen lehetett kapcsolatba kerülni Istennel és az emberek megbánhatták bűneiket, áldozatokat mutattak be. Vagyis az Isten kegyelmével való találkozás helye volt ez. Isten Sátrának hívták ezt a helyet.

5. Mózes 16:16
“Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt; a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátrak ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt!”

Ez tulajdonképpen előképe volt Isten Fiának, aki a születésekor Isten Sátra lett, aki közöttünk lakozik:

Jelenések 21:3
“És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátra az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.”

A Sátor után a 2. templom, a salamoni kőtemplom is előképe volt Krisztusnak.

János 2:19-21
“Felele Yahusha és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.”

Krisztus maga Isten Sátra, Ő maga Isten Temploma! Krisztus az igazi 3. templom! Ő a tökéletes váltság, hogy legyen esélyünk az örök életre és hogy Isten megbocsássa bűneinket az Ő Fia által. Hiszen Isten eltörölte a kőből épült templomot, az áldozatbemutatást, mert nem működött. Az emberek engedetlenek voltak, azért is nincs papi áldozat sem, mert Isten kijelentette, hogy ennek mind vége! Ehelyett elküldte a Fiát! A Főpap bemutatta a tökéletes áldozatot, saját magát, mint Bárányt. Krisztus a Bárány, a Főpap, Isten Temploma, Isten Sátora. Ezért született a Sátoros ünnep idején, szeptember-októberben. (tisri 15-21) Ezért kell majd az 1000 év alatt a sátoros ünnepeket megtartani. (Zak 14:16)

Zakariás 14:16
“És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a sátrak ünnepét”

Amikor majd az elragadtatás után a Teremtő Fia visszatér nagy dicsőségben a szellemi Izraellel, a menyasszonnyal, az eklésziával, a Babilonból kihívottak közösségével, akik be vannak írva az élet könyvébe, akkor Ő lesz a SZENT SÁTOR aki közöttünk lesz és ragyogni fog dicsőségében és minden nemzetnek és embernek meg kell hajolnia előtte!

Mindezek után láthatjátok, hogy az Isten Fia, a mi Megváltónk NEM december 25-én született! Ezért a Karácsony megtartása, a Télapó várása NEM Istentől való ünnep, parancsolat, hanem Luciferimádati ünnep ez is, akárcsak az összes többi kitalált ünnep. Ne hallgassatok a hamis kereszténység ügynökeire, akik különféle reklámokkal és filmekkel propagálják például a karácsonyt.

Ezenkívül amíg nem szerkesztem be ezen blog részévé az alábbi oldalon található írást, addig az eredeti oldalon olvashatjátok, aminek címe: “Miért nem ünnepeljük a karácsonyt

Végezetül pedig, nézzük a Bibliát

2. Királyok 17
15 Sõt megvetették az õ rendeléseit és szövetségét, a melyet atyáikkal kötött, és az õ bizonyságtételeit, a melyekkel megintette õket, és hiábavalóságot követvén, magok is hiábavalókká lettek, és a körültök való pogányok után [indultak, ]a kik felõl pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák.

16 És elhagyták az Úrnak, az õ Istenöknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak magoknak, két borjút és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden seregei elõtt, és a Baált tisztelték.

17 És átvitték fiaikat és leányaikat a tûzön, jövendõket mondtak és varázslást ûztek, és magokat teljesen eladták a bûnnek az Úr bosszantására.

18 Azért igen megharaguvék az Úr Izráelre, és elveté õt színe elõl; és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül.

Karácsony És Saturnalia 1.Rész – Pogány Hagyományok

Konzekvencia

Úgy tűnik, Yahusha a Sátrak ünnepe ideje körül születhetett (Szeptember/Október) i.e. a 8.-5. évek között. A Biblia azt mondja, azon az éjjelen, amikor a Megváltó megszületett, a pásztorok kinn voltak a mezőn és őrizték a nyájukat (Lukács 2:8). Ez lehetetlen lett volna decemberben, mint ahogy a juhokat sem tartották már akkor kint a mezőn. December a lunáris naptár kilencedik hónapja körülre esne, és köztudottan ekkortájt a világnak ezen a részén már hideg és esős az idő, s ezt a Biblia is megerősíti (Ezsdrás 10:9). Yahusha Hamashiach valós születésnapja nem december 25-re esett. Emellett sem az apostolok, sem a korai keresztény egyház nem ünnepelte meg Megváltónk születésnapját semmilyen formában. A Biblia nem ad pontos információt arról, hogy mikor született a Messiás, és egyébként sincs semmi utasítás a születésnapja megünneplésére.

Mindezek után láthatjátok, hogy a Mindenható Fia, a mi Megváltónk, Yahusha Hamashiach NEM december 25-én született! Ezért a Karácsony megtartása, a Télapó várása NEM a Mindenhatótól való ünnep, parancsolat, hanem Luciferimádati ünnep ez is, akárcsak az összes többi pogány hagyomány. Tehát aki eddig csak azért tartotta ezt az utálatos hagyományt, mert nem tudta, hogy miről is van szó igazából, helyette pedig úgy hitte, hogy egy Istennek tetsző dolgot csinál, akkor az most kérdezheti, hogy mégis mit tegyen, ami a Teremtőnek netán tetsző dolog lehet?

Annak akinek még mindig nem világos, annak az alábbit ajánlom: MINDEN NAP úgy kell élnünk, hogy az egy igazi, Istennek tetsző ünnepnap legyen. MINDEN NAP ki kell mutatnunk szeretetünket Isten és az Ő Fia felé. Mivel tudjuk ezt megtenni? Hogyan tudjuk szeretni a Mindenhatót és a Fiát? Azzal, ha engedelmesen megtartjuk a Fiának a beszédét!

1. János 2:5-6:
“Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.”

Zsidó 5:8-9:
“Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,”

Az életvitelünkkel, a tetteinkkel tudjuk imádni és szeretni Istent és a Megváltót:

 • Ha segítünk a környezetünkben a rászorulóknak.
 • Ha igyekszünk békességben lenni mindenkivel.
 • Ha igyekszünk tisztogatni magunkat a bűneinktől!
 • Ha ragaszkodunk az igazsághoz és az életünket igazságban éljük.
 • Minden nap így kell élnünk és akkor a Teremtő igaznak lát minket és a kegyelme alatt MARADHATUNK.
 • Emlékezzetek Isten Fiára minden nap azzal, hogy olvassátok és megtartjátok azokat, amiket elmondott.
 • Emlékezzetek Isten Fiára azzal, hogy segítetek a környezetetekben a szegényeknek, időseknek, akik szenvednek az ördög világától.
 • Csak az kedves Isten előtt, ha engedelmesek vagytok a Fiának!
 • Az ősi pogány hagyományok megtartása pedig igen csak NEM kedves!!!

János 14:21:
“Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki.”

Mert…

 • Ne higgyetek a gonosz hazugságainak!
 • Ne legyetek bálványimádók és engedetlenek!
 • Ne vegyetek részt ősi, pogány ünnepeken!
 • Keressétek Yahuah, a Teremtő igazságát és legyetek engedelmesek neki!

János 3:36:
“Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes a Fiúnak, nem lát életet, hanem a Teremtő haragja marad rajta.”

Forrás:

 • http://krisztusbennem.blogspot.com/2016/10/karacsony-es-mikulas.html
 • http://churchofgod.hu/content.php?act=peszah98
 • https://youtu.be/G6b7Yt5qeKM
 • http://churchofgod.hu/content.php?act=peszah98
 • http://biblia.hit.hu/
 • http://wikiszotar.hu/
 • Info Bubble
 • http://yhwhnemzete.blogspot.com

Hívj meg egy kávéra minket! Segíts nekünk A non-profit szervezet weboldalának üzemeltetéséhez szükséges szervereket és webes szolgáltatásokat, minden adomány segít, legyen az bármilyen kicsi is. Ha tetszik amit csinálunk és tetszenek a blog posztok, akkor támogass egy kávé összegével a BuyMeACoffee platformon.

JELENLEG ÓRIÁSVÁLLALATOK URALJÁK AZ INFORMÁCIÓS PIACOT, ÉS EZEK KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT CENZÚRÁZNAK
A YouTube - Google, Facebook, Twitter - CENZÚRÁZZA az IGAZ politikai, vallási, covid19 és laposföld tartalmakat és NEM a legújabb és legjobb videókat hozza fel neked a keresés során! 2015 től megváltoztattatták a keresési algoritmusokat és kizárólag a PROPAGANDÁT láthatod nem az igazságot!

KUTATÁSHOZ AJÁNLOTT BÖNGÉSZÉS 
DuckDuckGo egy új böngésző és adatbázis, ami még NEM REJTI EL algoritmusokkal az igaz tartalmakat az interneten! Próbáld ki, keress rá ugyanarra a tartalomra és meglátod, a Googleban nem jeleik meg, azaz el van direkt rejtve előled, hogy ne tudd meg az igazságot!

1 thought on “Pogány ünnepek napjainkban – Karácsony, Mikulás”

 1. Szeretnék tisztán látni!Miért mondják,hogy Jézus egy jelentéktelen rabbi?Miért mondják,hogy a biblia mesekönyv?Miért mondják,hogy a tíz parancsolat csak a zsidókra vonatkozik?Várom válaszukat!

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shopping Cart
Scroll to Top